گياهان در كنار اعضاي خانواده خود آرامش مي يابند

نتايج تحقيقات دانشمندان كانادايي نشان مي دهد كه گياهان نيز همانند جانوران زندگي اجتماعي دارند و با محيط زيست خود صحبت و با خارجي ها رقا...

ادامه مطلب