13 به در و انداختن سبزه در آب ؟ 13 به در و انداختن سبزه در آب ؟

همانطور که میدانید سبزه به معنی برکت است و زرتشتیان معتقد بودند که با هدیه دادن آن به الهه آب میتوان برکت بیشتری از آن هدیه گرفت همچنین...

ادامه مطلب